Schouderspecialisten

Fysiotherapeuten

SchouderNetwerk West-Brabant (SNWB)

Eind september 2015 heeft de schouderwerkgroep van het Amphia Ziekenhuis een vereniging opgericht: SchouderNetwerk West-Brabant (SNWB). Na veel inspanningen van de schouderwerkgroep bereikte het SNWB op zowel organisatorisch als kwalitatief vlak het vereiste niveau om als lid aan te sluiten bij het SchouderNetwerk Nederland (SNN). Dit landelijk schoudernetwerk is een overkoepelend orgaan dat bestaat uit ongeveer 15 regionale schoudernetwerken. De doelstelling van het SNN is om kwalitatief hoogwaardige therapeutische zorg te bieden aan patiënten met schouderklachten.

Wat doet het SNWB?

Het SNWB vervult een actieve rol in het waarborgen van ontwikkeling en in stand houden van up-to-date kennis en vaardigheden op het gebied van anatomie, biomechanica, diagnostiek en behandeling van aandoeningen van de schouderregio. Hiertoe organiseert het SNWB jaarlijks meerdere activiteiten:

  • Een symposium, in samenwerking met het Amphia Ziekenhuis, waarin vier tot zes presentaties worden gegeven door specialisten op het gebied van de schouderregio. Het symposium heeft nadrukkelijk een vakoverschrijdend karakter om de samenwerking tussen de verschillende disciplines te bevorderen.
  • Eén of meerdere workshops met een vakinhoudelijk karakter betreffende het schoudercomplex.

Overzicht leden SchouderNetwerk West-Brabant

Lidmaatschap

De contributie van SNWB bedraagt per 2017 jaarlijks € 100,-. Een lid van SNWB is ook automatisch lid van SNN. Er gelden ingangseisen voor het lidmaatschap. Om aangemeld te kunnen worden als aspirant-lid, moeten aantoonbaar minimaal drie door het KNGF geaccrediteerde opleidingen betreffende de schouder gevolgd zijn van minimaal 6 dagdelen in totaal.

SNWB is gericht op participatie van haar leden. Zowel leden als aspirant-leden van het SNWB zijn verplicht om iedere twee jaar deel te nemen aan tenminste drie van de vier georganiseerde activiteiten. Bij actieve deelname wordt het aspirant-lidmaatschap na twee jaar omgezet in een lidmaatschap. Leden worden vermeld op de ledenlijst en komen, indien van toepassing, in aanmerking voor toekenning van 6 accreditatiepunten voor het CKR.

Aanmelden

U kunt zich inschrijven voor het SNWB door de volgende gegevens op te sturen naar schoudernetwerkwestbrabant@gmail.com dit ook o.v.v. uw KNGF-nummer.

  • Algemene NAW-gegevens
  • Bankgegevens
  • PDF-bestanden met het bewijs van drie gevolgde schouderopleidingen
  • Curriculum Vitae
  • Motivatie op papier, waarin je kenbaar maakt waarom je het van belang vind om lid te worden van het SNWB

Nadat u een bevestigingsmail heeft ontvangen maakt u € 100,- over op IBANnummer NL76ABNA0414901754 t.n.v Schoudernetwerk West-Brabant, o.v.v. uw KNGFnummer.